Erasmus+K2

TRAJNOSTNO HORTIKULTURNO OBLIKOVANJE ZUNANJEGA PRIREDITVENEGA PROSTORA

Z izvedbo projekta želimo izboljšati zagotavljanje kakovosti in prilagajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja potrebam na trgu dela in digitalizacijo. Oblikovali bomo nov, inovativen učni načrt Trajnostno hortikulturno oblikovanje zunanjega prostora za prireditve z uporabnimi vsebinami v hortikulturi, kmetijstvu, turizmu in gostinstvu. Z novimi znanji se bo lahko izboljšala zaposljivost in oblikovanje novih tečajev. Vsebine bodo na prosto dostopni e-platformi v EN, SI, RS, NL in SK jeziku.

Dejavnosti, ki podpirajo cilje, so:

  • vodenje celotnega managementa – pisanje kurikula, priročnika za učitelje in učne vsebine – oblikovanje prosto dostopne e-platforme
  • dodatna usposabljanja LTT 1 za učitelje, ki pišejo vsebine in usposabljanja skupaj z vabljenimi učitelji in dijaki različnih smeri
  • sinergija znanj na različnih nivojih – zoom in fizični sestanki – testiranje vsebin / učitelji, dijaki, tečajniki
  • diseminacija projekta: webinarji, fizični večji dogodki, promocijski material

 

V okviru projekta bo oblikovan interdisciplinarni modul s pripadajočim kurikulom, priporočili za učitelje in učnimi vsebinami. Analiza učinka je pokazala dober potencial trajnosti uporabe novih vsebin v različnih sistemskih rešitvah: integracija v obstoječe izobraževalne predmete, v okviru samostojnega modula v odprtem kurikulu ali praktičnega usposabljanja na delovišču pri delodajalcih (celoten modul 5 KT Europass). Ponudba novih tečajev s specifičnimi vsebinami in pridobitev certifikatov Europass.

Dogodek LTT1 – »učenje, poučevanje in praktično delo« Nizozemska, 12.- 16. 6. 2023
Nizozemska kot zibelka hortikulture nudi največji izbor na področju managementa razvoja novih sort, zaradi svoje specifike – majhnost države, velika populacija, vodni inženiring in omejitev naravnih virov – je njen trajnostni razvoj v smeri varovanja naravnih virov, recikliranja, zelenega gospodarstva izjemen. Hkrati je marketing hortikulture, kmetijstva, turizma zelo razvit. Organiziranje LTT1 na Nizozemskem je bila edinstvena priložnost za udeležence (učitelje, študente), da so se seznanili z različnimi novosti,
rešitvami, različnimi možnostnimi razvoja, metod in pristopov k reševanju problemov.
Cilji:
Cilj je bil prenos specialnih znanj na učitelje, ki poučujejo hortikulturne vsebine, vendar kljub temu da želijo slediti potrebam trga, nimajo dodatnih interdisciplinarnih znanj, ki bodo zdaj skupaj oblikovale nov kurikul. Ta prenos znanj se bo v partnerskih organizacijah širil na dijake, v okviru dodatnih izobraževanj na delodajalce, podjetja in učiteljem pomagal pri delu v projektu.

Dogodek LTT2 – »učenje, poučevanje in praktično delo« v Arboretumu Volčji Potok, Slovenija, 8.- 14. 10.2023
Na dogodku »učenje, poučevanje in praktično delo« – LTT2 je bil poudarek na praktičnem delu in interdisciplinarnem sodelovanju/ izkušnjah za priporočila za učitelje – navodila dijakom, priprave na praktično delo. Sodelovali so učitelji partnerskih organizacij in dijaki iz Stredne škole Pruske ter Poljoprivredne škole sa domom učenika PK Beograd, učitelji povabljenih slovenskih šol iz poklicno tehniških šol smeri hortikultura, turizem, kmetijstvo, gostinstvo skupaj dijaki. Tako bodo učitelji partnerskih
organizacij dobili nove izkušnje, znanja o prilagoditvi kurikula in priročnika za učitelje za uporabnike s specifičnimi znanji na različnih nivojih. Praktično delo na delavnici je nujno za skupno oblikovanje priporočil za učitelje in specifičnih prilagoditev kurikula.
Cilji:
Praktično delo – Trajnostno hortikulturno oblikovanje zunanjega prireditvenega prostora – Poleg teoretičnega dela je bil na tem LTT2 poudarek na praktičnem delu vseh učiteljev partnerskih šol skupaj z povabljenimi učitelji drugih šol iz Slovenije različnih smeri in dijakov partnerskih in povabljenih šol iz Slovenije. Ob delu so učitelji, ki so napisali kurikul, in priporočila za učitelje dobili nova znanja, kompetence, ki so nujna za končno oblikovanje kurikula in priporočil. Na terenu so se pridobila še mnoga dodatna izkustva, ki pripomorejo k delu v projektu. Povabljeni učitelji bodo sodelovali pri testiranju e- platforme in zato je povezovanje zelo smiselno, saj bodo dobili več informacij o projektu. Rezultat po končani delavnici je tudi fizičen – zasajen prostor, oblikovan po načelih novih učnih vsebin. Ker je to javni
park, bo pripomogel k diseminaciji projektnih rezultatov.

Prvi rezultat projekta je delovna verzija priporočil za učitelje in kurikuluma, ki ju bomo do konca projekta po potrebi še dopolnili.

 

Ta rezultat si lahko ogledate na spletni povezavi:

https://drive.google.com/file/d/1e9Sdyuoq-9oyC0PMjnE9Gta3Zt33V2Hp/view?usp=sharing

KURIKUL TOP IN PRIPOROČILA ZA UČITELJE