Skip to content

Florcert

FlorCert for future – Master (FFF-M)

Number of project: 2021-1-HR01-KA220-VET-000025762  

FlorCert za prihodnost – Master (FFF-M) je projekt, ki ga financira Agencija RS za mobilnost in programe Evropske unije za obdobje 30 mesecev od 1. novembra 2021 do 30. aprila 2024. Projekt je nastal kot logično nadaljevanje prejšnjih projektov, ki so jih šole v mreži FlorCert uspešno izvedle. Z namenom poenotenja osnovnih znanj in dviga ravni strokovnih veščin cvetličarskega poklica so v projekt vključeni partnerji iz Švedske, Slovenije, Srbije, Italije in Hrvaške.

Projekt bo razvil sistematizacijo razvoja znanja skozi module za učitelje in delodajalce, ki delajo z dijaki ali kandidati izobraževanja odraslih, cvetličarskega poklica. Učitelji in delodajalci, ki zaključijo usposabljanje (od osnovnega do mojstrskega), prejmejo mednarodni certifikat za pridobljeno znanje in veščine.

Ta projekt vključuje interaktivne vsebine, kot so videi, kvizi, igre spomina in različna vprašanja v cvetličarskem učnem procesu, katerih uporaba bo pripomogla k bolj inovativnemu in privlačnemu pristopu k učenju. Učna vsebina se bo osredotočala tudi na okolju prijazne načine izdelave cvetličnih aranžmajev iz biorazgradljivih materialov ter recikliranje in ravnanje z odpadki.

Eden od ciljev projekta je tudi razvoj aplikacije za cvetličarje za lažjo komunikacijo učiteljev, dijakov/ kandidatov IO in mentorjev z delodajalci. Razvita aplikacija bo podlaga za olajšano mednarodno komunikacijo ter izmenjavo idej in strokovnega znanja. S povečevanjem usposobljenosti učiteljev in delodajalcev se bo krepila kakovost šole in delodajalca, kar bo pozitivno vplivalo na poklic, dijaki pa bodo bolje pripravljeni na izzive evropskega trga dela.

***************************************************************************

FlorCert for future – Master (FFF-M) is a project funded by the Agency for Mobility and European Union Programs for a period of 30 months from 1. November 2021 – 30. April 2024. The project was created as a logical continuation of previous projects that schools in the FlorCert network have successfully implemented. With the aim of unifying basic knowledge and raising the level of professional skills for the florist profession, partners from Sweden, Slovenia, Serbia, Italy, and Croatia are involved in the project.

 The project will develop the systematization of knowledge development through modules for teachers and employers who work with students of the florist profession. Teachers and employers who complete the training (from basic to master) will receive an international certificate for the acquired knowledge and skills. This project includes interactive content such as videos, quizzes, memory games, and various types of questions in the florist’s teaching process, the application of which will contribute to a more innovative and attractive approach to learning. The teaching content will also focus on environmentally friendly ways of making floral arrangements with biodegradable materials and recycling and waste management.

 One of the goals of the project is also to develop an application for florists to facilitate communication between teachers, students, and mentors with employers. The developed application will provide the basis for facilitated international communication, and the exchange of ideas, and expertise. By increasing the skills of teachers and employers the quality of the school and the employer will be strengthened, which will have a positive impact on the profession, and students will be better prepared for the challenges of the European labor market.

 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

V okviru mednarodnih projektov v okviru Erasmus+ lahko organiziramo praktično izobraževanje, ki je prilagojeno zaključenim skupinam ali posameznikom.

Sodelujemo z različnimi podjetji in tako je lahko praktično usposabljanje na različnih lokacijah. Na sedežu Floweracademy.si je pestra infrastruktura: okrasne in zelenjavne grede, rastlinjak, zeliščne grede, delavnica za oblikovanje dekoracij, prostor v gozdu za landart, poligon za poskuse, urbano vrtnarjenje – visoke grede, zelene stene, zelene strehe, …

Floweracademy.si je vpeta v različne projekte, ki so sestavni del praktičnega izobraževanja.

PRACTICAL EDUCATION/ ERASMUS SCHOOL

As part of international Erasmus + projects, we can organize practical training tailored to completed groups or individuals.
 
We work with different companies and so there can be practical training in different locations. At the headquarters of Floweracademy.si there is a diverse infrastructure: ornamental and vegetable beams, greenhouse, herb beams, decoration design workshop, space in the forest for landart, testing ground, urban gardening – high beams, green walls, green roofs, …
 
Floweracademy.si is involved in various projects that are an integral part of practical education.

 PODROČJA 

  • hortikultura/ okrasne, zeliščne, zelenjavne grede/ oskrba rastlin – zunanje in notranje, razmnoževanje, priprava za prodajo
  • floristika/ oblikovanje dekoracij, možnost opravljanja mednarodnega izpita FlorCert (www.florcert.eu), landart 
  • kmečki turizem/ različne dejavnosti in znanja specifična za potrebe različnih dopolnilnih dejavnosti
  • marketing/ v hortikulturi in floristiki, kmečkemu turizmu
  • raziskave/ skrbimo za razvoj in opravljamo raziskave na različnih področjih v povezavi s hortikulturo, floristiko, kmečkim turizmom in marketingom
 

SECTIONS

  • horticulture / ornamental, herbal, vegetable beds / plant care – external and internal, reproduction, preparation for sale
  • floristics / decoration design, possibility to take the international exam FlorCert (www.florcert.eu), landart
  • agritourism / different activities and knowledge specific to the needs of different complementary activities
  • marketing/ in horticulture and floristics, agritourism
  • research / we take care of development and conduct research in various fields related to horticulture, floristics, agritourism and marketing

ACCOMMODATION

As Floweracademy.si is aware of its responsibility for the safety of participants in practical training, in 2022 we will also offer accommodation capacities – an apartment as part of the training.